23/09/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dobrowolne badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji

z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 351 z późn. zm.).


Warunki przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:

1. Kluczowy biegły rewident jest obowiązany do uczestnictwa w posiedzeniu (na jej wniosek) Rady Nadzorczej Spółki opiniującej roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

2. Kluczowy biegły rewident będzie obowiązany do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

3. Sprawozdanie z badania będzie zawierać informację o przychodach z tytułu sprzedaży oraz kosztach.


Warunki jakim w szczególności powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej:

1. Informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki.

2. Oświadczenia firmy audytorskiej o:

• spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

• wyznaczenie jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach oraz opis jego doświadczenia zawodowego.

3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za rok obrotowy 2020 – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących

badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 do 30 marca 2021 roku

5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

6. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.


Pisemne oferty należy przesłać na adres siedziby Spółki lub osobiście złożyć w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Bilans 2020 – oferta”, w terminie do 05 października 2020 r. do godz.15.00. Oferty, które wpłynął po wyznaczonym terminie będą odrzucone.

Kryteriami oceny i wyboru będą: Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka oraz cena.


Ocena oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu Rady.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 731-82-13


Do pobrania:

zaproszenie w pdf

thin