Deklaracja dostępności


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pkbielsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mpobielsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-13


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową,

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

• widoczny fokus,

• wyróżnienie odnośników.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy mpo@mpobielsk.pl. lub telefoniczny 85 731 007 401. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. mieści się przy ul. Studziwodzkiej 37; 17-100 Bielsk Podlaski.


1. Dojazd do obiektu możliwy jest komunikacją publiczną: autobus nr 1 – przystanek Studziwodzka 28 n/p PK

2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Studziwodzkiej oraz od wewnętrznego parkingu Do ogólnodostępnego wejścia prowadzą schody. Nie ma możliwości wejścia lub wjazdu osób na wózkach.

3. W budynku nie ma windy, na kolejne piętra prowadzą tylko schody – jedna klatka schodowa, brak toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

4. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych – umożliwiających osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w przestrzeni publicznej.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

9. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

thin